A pataki kollégium válaszúton (vitairat)

Anonymous, cs, 04/07/2011 - 01:27
Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

SÁROSPATAK VÁLASZÚTON. Tézisek a Sárospataki Református Kollégium jövőjéről

1. A Sárospataki Református Kollégium küldetése és hivatása Amit a Sárospataki Református Kollégium ad és adni tud, az a Teremtő Isten csodája. De csodája ez mindazon embereknek is, akik ezt áldozatos munkájukkal, évszázadok óta nap, mint nap, fogyaszthatóvá, emberközelivé alakítják. A Kollégium oktatási-nevelési munkájának felelőssége - közel 500 éves hagyományai alapján - nem pusztán lokális vagy regionális, és nem csupán a Református Egyház keretei között értelmezendő. Ez az intézmény azt a felelősséget jeleníti meg és hivatott megtölteni tartalommal, amelyet a reformáció a 16. századtól kezdve a magyar nemzettel kapcsolatban, önmaga elé kitűzött. Patak ma sem tűzhet ki más célt, mint az ismeretek minél magasabb szintű megszerzését, és ennek révén annak biztosítását, hogy diákok tucatjai juthassanak el a világ elit egyetemeire. Ebben rejlenek az igazi garanciák ahhoz, hogy az itt tanulók emberségüket, tudásukat, tapasztalatukat valóban a magyar nemzet hasznára kamatoztathassák!

2. A pataki öregdiákok felelőssége. Az öregdiák mozgalom az iskola társadalmi hatásmechanizmusának egyik fokmérője. A pataki öregdiákok a természetes érintkezés elve és a függetlenség elve alapján alakítják kapcsolataikat az anyaiskolával. Az előbbi szerint javaslataik és segítségük saját kezdeményezésre, közvetlenül érvényesülnek, az utóbbi szerint mindezt a pataki iskoláktól szervezetileg független módon teszik. E magatartás elemei a 19. század vége óta változatlanul hatnak. Így alakult meg 1871-ben a Sárospataki Kör Budán, 1916-ban a Sárospatakot Oltalmazó Liga Sárospatakon, 1921-ben a Pataki Diákok Szövetsége Budapesten, 1928-ban a Pataki Diákok Országos Szövetsége Sárospatakon. Az öregdiák-mozgalom a 20. század második felében is eredményesen képviselte és valósította meg a pataki szellem értékeit, befolyásolva az állami intézményként működő gimnázium és tanítóképző munkáját. Az öregdiákok akarata álláspontunk szerint a Kollégium 1990. évi visszavételekor is erőteljesen érvényesült, tehát nem az egyház győzedelmeskedett a történelem felett, hanem a társadalom akarata nyilvánult meg az egyház történelmi szerepének érvényre juttatása érdekében. Az azóta eltelt két évtized eredményeit és kudarcait számba véve az öregdiákok most is készek segíteni az új fejlődési út kijelölésében.

3. A Sárospataki Református Kollégium jelenlegi helyzetében érzékelhető főbb kihívások illetve veszélyek:

•  a Gimnázium fenntartása kizárólag a nivellálást megcélzó közoktatási rendszer keretei között

•  a Kollégium színvonalának pusztán a jelenlegi jözoktatási keretek közötti szűk fejlesztése

• létszámában és minőségében csökkenő a tanulói bázis

• az iskola speciális szakmai irányvonalának, a hozzáadott értékek bemutatásának kidolgozatlansága

• a jelenlegi közoktatási keretekhez javadalmazásban és minőségben is igazodó tanári kar további fenntartása

4. A Sárospataki Református Kollégium kívánatos fejlődési iránya tekintetében tehát van hová előrelépni, hogy kihozzuk a maximumot a rendelkezésünkre bocsátott szellemi és anyagi javakból. A Kollégium kívánatos fejlődési irányának helyes értékeléséhez mindenekelőtt a megközelítést kell megváltoztatni. Nem kereshetünk mentségeket, hogy Trianon után határszélre kerültünk, hogy nagy az oktatási verseny, hogy rossz az állami oktatáspolitika, hogy kilátástalan a demográfiai helyzet, hogy megváltoztak az idők, hogy magasak az egyetemi felvételi követelmények stb. Kérjük és támogatjuk a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerületet abban, hogy ne elégedjen meg napjaink állami oktatáspolitikai szürkeségével, s hogy a Kollégiumot ne lokális és parciális ügyek összefüggésében, a közoktatási rendszerben elsorvasztott tucat-intézményként, vagy kizárólag egyházi vonatkozásai alapján, hanem a későbbi generációkkal szemben fennálló örökítendő kincsként, – s ugyanakkor súlyos kötelezettségként is – a nemzeti felemelkedés védőbástyájaként kezelje! E tekintetben számunkra Harvard, Princeton, a Sorbonne, Heidelberg, Cambridge, Oxford, Yale, Leuven, Leiden és a világ más egyetemei a követendő példák.

5. Tennivalók, feladatok :

Hívjuk és várjuk öregdiák társaink támogatását ahhoz, hogy az alábbi programot tovább vihessük:

• a Kollégium küldetésnyilatkozatának és stratégiájának újraalkotása,

• a Kollégium szervezeti rendjének átalakítása a hatékony gazdálkodás és oktatási munka érdekében,

• a Gimnázium vezetői állományának megerősítése,

• konzultáció kezdeményezése kormányzati és szakmai szervezetekkel,

• az öregdiákok bevonása a cselekvésbe

• vezető pozícióban levő pataki diákokból tanácsadó testület létrehozása a stratégia kidolgozása érdekében

• lobbi tevékenység az oktatási jogszabályok megváltoztatása érdekében,

• anyagi támogatás az új kollégiumi stratégia megalkotásához.

 

Kérjük az info@patakidiak.hu-ra írd meg nekünk véleményedet, javaslatodat.

 

Köszönettel,

 

A SRKA kuratóriuma