Jövőt teremtő tudásközpontot Sárospatakon!

Anonymous, cs, 08/18/2011 - 14:12
Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Dr. Tukacs Béla öregdiák társunk felhívása a Kollégium jövőjéről.

(Dr. Tukacs Béla jogász, közgazdász, okleveles könyvvizsgáló, 1920. január 1-én született Berén, a Sárospataki Református Kollégiumban érettségizett 1938-ban, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Tiszteletbeli Elnöke, a PADISZ Tiszteletbeli Tagja.)

Dr. Tukacs Béla

Jövőt teremtő tudásközpontot Sárospatakon!

 

A Sárospataki Református Kollégium fennállásának öt évszázada alatt a magyar reformátusság és az egész magyar nemzet élenjáró szellemi műhelye, megtartó erőinek egyik forrás volt. Gondoljunk a Rákócziakra, a bujdosásra kényszerített iskola szőlőkapálásra hazajáró diákjaira, Mária Terézia reformer testőreire, a reformkor meghatározó személyiségeire, a kiegyezés utáni kor professzoraira, a Trianont követő évek újítóira, tehetséggondozóira, népfőiskola alapítókra, majd az államosított intézmény visszaszerzőire. Isten kegyelméből a hely szellemisége napjainkban is működik.

 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése, a szellemi elődök nyomdokába lépve 2008. június 28-ai történelmi jelentőségű határozatában kimondta, hogy kollégiumunk továbbra is „legyen hagyományaiból tartósan táplálkozó tudós központú, jövőt teremtő, összetett tudás- és tudásközvetítő központ”. Ez a korszaknyitó, indító határozat az illetékes szervezeteket, Patak szellemiségének minden hívét mielőbbi megvalósításra kötelezi. Mégis eltelt három év a megvalósításra szükséges időigényes folyamatból, jelentősebb előrehaladás nélkül. A késedelmi okok keresésének nincs értelme. Most összpontosítsunk a lényegere, a tudásközpont létrehozásának lehetőségeire.

 

Világunk mai zavaros állapotának oka a kultúrkörünkben tomboló szellemi válság. Erőinket ezzel szemben kell felsorakoztatni, az alkotó erők mozgósításával. Tekintsünk a hozzánk hasonlóan érdekütköző pontokban élő finnek és dánok sikereire és lássunk munkához! A reformkorban írta Berzsenyi: „Nem sokaság, hanem lélek… tesz csudadolgokat”. Kollégiumunkban a lélek, a pataki szellem sikeres építése nemes hagyomány. Folytassuk kitartóan következetesen a társadalomépítő, nemzetmentő hagyományt. Tegyünk lélekkel csuda dolgokat.

 

Alapítványunkat 118 öregdiák társunk 20 éve azzal a céllal hozta létre, hogy kollégiumunkat hivatásának teljesítésében sokoldalúan segítse. A kuratóriumot erre alapszabályban kötelezte.

Az Egyházkerület tudásközvetítő határozatának végrehajtása kollégiumunk számára, a visszaszerzés óta a legnehezebb, legösszetettebb intézkedéseket igénylő feladata, amiben alapítványunknak, kollégiumunk minden hívének, sőt, még a magyar társadalomnak is a cél sikeres megvalósítása mellett kell felsorakoznia. Kuratóriumunk úgy határozott, hogy kerületi határozat végrehajtásának megindítását a következőkben ismertetendő javaslatokkal segíti:

 

A „hagyományaiból tartósan táplálkozó tudós központú, jövőt teremtő, összetett tudás- és tudásközvetítő központ megvalósítására összefogást javasolunk kollégiumunk minden intézménye, az öregdiákság szervezetei, alapítványunk, a szülői munkaközösségek, a városi önkormányzat, a Sárospataki Református Egyházközség, a kerület egyházközségei, kollégiumunk minden híve, az állami szervezetek, valamint országunk minden gazdálkodójának részvételével!

 

A központot tudóssá a keretében dolgozó kiváló szakemberek, szakterületük tudósai teszik. A központ intézményeiben tehát biztosítani kell a magas színvonalú szellemiség működési eredményeinek kiteljesedését, további tudásszerzés lehetőségét, ennek utánpótlását. Meg kell határozni szakterületét és a tudományos munka célját. Kollégiumunkban - mivel közoktatásunkban a nevelés húsz éve háttérbe szorult -, szinte hiányzó szakterület a személyiség nevelés és az emberi kapcsolatok teremtésének tudománya. Ezek mellett természetes követelmény a tantervekben szereplő tananyagok alapos elsajátítása.

 

Nevelési célja a tudós és elkötelezett nevelő, oktató tantestület áldozatos munkájával kollégiumunkban olyan kiváló ifjak nevelése, akik tanult, széles látókörű, tájékozott felnőttekké válva, majdani hivatásukban szerzett szellemiségüket tudatosan megtartják. Családjukat, közösségüket, hazájukat áldozatra készen, a külső erőkhöz fordulás történelmi tanulságoknak birtokában szolgálják, szellemi értékeik továbbfejlesztésére nyitottak, készek maradnak. Boldogulásukat teljesítményeikkel, alkotókészségükkel hatékonyan munkálják társadalmunk egészét, ezzel az emberiség javait is gyarapítják.

A felvázolt igényes nevelési-oktatási feladatok sikeres megvalósításához a tudós nevelőtestület számára a nevelési feladatok ellátására, valamint az elmélyült oktatás megvalósítására az ifjúságnak pedig a feléje sugárzott tanítások, tananyagok, gyakorlatok befogadására szervezéssel időt és teret kell biztosítani.

Idő, a tényleges kollégiumi rendszer helyreállításával, a tanévben rendelkezésre álló napok (mintegy 180 nap) célszerű csoportosításával, szükségtelen utazgatások megszűnésével, ifjúsági, tanulói közösségek szervezésével, a szabadidők, érdeklődést kiváltó rendezvényekkel, sport és turisztikai megmozdulásokkal, a hivatásának élő nevelőtestület felkészülési idejének gyakorlatiasabbá tételével biztosítható.

 

Közösségépítő, egységet demonstráló, nagy létszámú gyakran a szülői munkaközösségeket, sőt az érdeklődő szülőket is befogadó ünnepségek, előadások helyszíne lehet a sárospataki református templom, ha az egyházközség presbitériumát ilyen együttműködésre felkérik. (Erről előzetes tárgyalásokat folytattunk.). A különféle diákegyesületek, szakcsoportok stb. összejövetelei az intézmények termeinek tervszerű hasznosításával megoldható.

 

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Ezt mondták kétezer évvel ezelőtt a bölcs rómaiak az éltre nevelés igényétől indítatva. A bekövetkezett technikai és kulturális fejlődés az ismert világ kitágulása következtében a nevelés-oktatás terén napjainkban ez igazán élő igazság! A szellemi áramlatok, társadalmi szükségletek viharosan gyors változásainak korában, a szülők szoros munka lekötöttségében az életre nevelés felelősségteljes feladata a szülőkről egyre nagyobb mértékben a nevelési-oktatási intézményekre hárul. Az egyetemeken olyan ismereteket is oktatnak társadalmi, gazdasági igények kielégítésére, hogy a szülők jelentős része az oktatás célját nem is értheti, de a középiskolák jelentős része se tud az ifjúság számára kielégítő tájékoztatást nyújtani.

A „tudós központú, jövőt teremtő” kollégiumunk nem kerülhet ilyen helyzetbe. Ezért az életre nevelés-oktatás keretében a tudós nevelő testületében helyt kell kapnia néhány olyan nevelés, oktatás, szabadidő szervezési tudással, tudománnyal rendelkező személyiségnek, akiknek egyik fő tevékenysége az új és folyamatosan változó társadalmi, gazdasági igények figyelemmel kísérésére irányul, és ezeket ismerteti tanár társaival és az ifjúsággal.

 

Ezeket a nevelési, oktatási, szabadidő szervezési tudós pedagógusok kollégiumunk ifjúságának életre nevelés és életút indítása céljából kapcsolatokat építhetnek ki a egyetemeken tanuló vagy ott már végzett öregdiákokkal, fontos intézményekkel és vállalkozásokkal, a külföldi oktatási intézményekkel, alapítványokkal. Előkészíthetik ösztöndíjasok kiküldését és munkálhatják intézményközi gyümölcsöző együttműködés sikerességét. Feladatukká tehető kollégiumunk kulturális tevékenységének, előadások, szórakoztató szabadidős alkalmak és sportesemények szervezése is, lehetőleg a szülők bevonásával a közös célok megvalósítására, a tudós központ sugárzásának segítésére.

 

Néhány nap múlva kezdődik az új iskolai év, lesz idő és alkalom a „tudós központú jövőt teremtő” központ létrehozására irányuló munkatervek kidolgozására.

A munkatervek előkészítéseként tisztelettel felkérjük kollégiumunk nevelőtestületeinek, tisztségviselőinek minden tagját, hogy vegyék ki a részüket ebből az összefogásból, az egyházkerületi program megvalósításából azzal is, hogy 2011. november 30-ig egy legfeljebb tíz oldal terjedelmű dokumentumban összefoglalják a Kollégium részére, hogy milyen szakterületen kívánnak a megvalósuló központban tudásközvetítő szerepet vállalni, továbbá, hogy eddig végzett munkájában szerzett tapasztalatai alapján milyen javaslatokkal kívánnak a tudásközpont megvalósításához hozzájárulni. (A tanulmányok értékelésére javasolunk programkészítő bizottságot felállítani.)

 

A jövőt teremtő tudásközpont létrehozásának megalapozása és az életre nevelés gyakorlattá tétele érdekében javasoljuk a tanév elejétől indulóan a következő előkészítő lépések megtételét:

1. Avonatkozó szakirodalomban összefoglalt eredmények felhasználásával módszerek bevezetése az alkotókészség ifjúkori fejlesztésére.

2. Az ifjúság minden évfolyamban a pataki hagyományokra épülő tehetséggondozás újraindítása.

3. Az életre nevelés gyakorlattá tétele érdekében;

a)                 az emberi kapcsolatteremtési ismeretek,

b)                 szervezési és vezetési módszerek,

c)                 a birtokolt pénzzel és anyagi javakkal való gazdálkodás oktatása,

d)                 ifjúsági takarékossági mozgalom szervezése,

e)                 tapasztalati ismeretek szervezése a testületi egység kulturális, történelmi értékeiről, egyházközségeiről, történelmi értékeiről és gazdasági vállalkozásairól helyszíni látogatással,

f)                  a nevelési célok elérését célzó és a tananyag alapos megismerését szolgáló ifjúsági szervezetek, önképzőkörök, sportkörök, stb. hatékony működtetése,

g)                 a kínai nyelv oktatásának bevezetésére irányuló intézkedések hozatala.

(A tudás- és tudásközvetítő központ létrehozásának lehetőségeit keresve arra a gondolatra jutottunk, hogy ilyen rangra kollégiumunk úgy juthat, ha ifjúságunknak valami olyan különleges ismeret, tudásszerzésre nyújt lehetőséget, amellyel életpályájuk sikerességét teljes biztonsággal biztosíthatja. Így jutottunk a kínai nyelv oktatásának gondolatához. Meggyőződésünk, hogy haladéktalan megvalósításával kollégiumunkat ismét országunk nevelési-oktatási intézményeinek élvonalába emelhetjük. A kínai miniszterelnök úr hazánkban tett közelmúltbeli látogatása, a 2011. február 18-án a Kínai Népköztársaság nagykövetéhez eljuttatott, a sárospataki kínai oktatás ügyében született magánkezdeményezést új megvilágításba helyezi, országos jelentőségűvé teszi.)

 

A gyakorlatias tovább lépés és a megvalósítás érdekében - a tudásközvetítő központ megvalósításához szükséges munkaterv megalkotására - javasoljuk az Egyházkerület vezetésével egyeztetve egy arra teljes körűen felhatalmazott, kollégiumunk elkötelezett hívei közül felkért, legfeljebb öttagú kiváló személyiségből alakított munkabizottság felállítását. Alapítványunk készen áll arra, hogy egy ilyen összefogás eredményeképpen felálló munkabizottság tevékenységéhez, és költségeinek fedezéséhez is (tiszteletdíjak, tanulmányok költségei, stb.) érdemi hozzájárulást adjon.

 

Az összefogás eredményeként a tudásközvetítő központ megvalósítása elindulhat, és következetes gondozással kiterebélyesedhet.